DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen

I en nyhetsartikel i Dagens Nyheter tillåts en Vattenfallchef och en enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM oemotsagda få framföra dubbla felaktigheter rörande regeringens prövning av kärnbränsleförvarsansökan. Avsikten är tydligt att utpressa regeringen att snabbt godkänna det kärnavfallsförvar där kopparkapslarna nu uppenbart inte kommer att bli långsiktigt strålsäkra efter en analys av kopparkorrosionsresultaten från de 20-åriga LOT-försökskapslarna.

Vattenfalls kärnkraftschef Torbjörn Wahlborg påstår mot bättre vetande i artikeln att Sveriges kärnkraftsreaktorer måste stoppas för att mellanlagret Clab för använt kärnbränsle blir fullt om tre år. Men det finns plats för många års lagring av bränsle även vid reaktorerna. Det betyder att det finns gott om tid att få det tillstånd som behövs för att öka lagringskapaciteten i mellanlagret. Men kärnkraftindustrin och dess kärnavfallsbolag har vägrat att bryta ut frågan om tillståndet för att kompaktera mer bränsle i Clab för att få ett separat regeringsbeslut. I stället använder de kärnbränsleförvarsansökan för att utpressa regeringen att ta ett miljövidrigt beslut att snabbt godkänna kärnbränsleförvarsansökan.

I artikeln påstår Ansi Gerhardsson, chef för slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, att kärnavfallsbolaget SKB:s förvarsmetod är säker. Det sägs att ”det finns fortfarande saker att titta på” men att det inte rör frågeställningar som är avgörande för säkerheten. Enhetschefens uttalande är anmärkningsvärt och felaktigt eftersom SSM är mitt i en utvärdering av de kopparkorrosionsresultat som finns från de 20-åriga LOT-försökspaketen som kärnavfallsbolaget SKB hösten 2019 tog upp i hemlighet i berglaboratoriet under Äspö vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Frågan om kopparkapslarna i det planerade kärnavfallsförvaret är säkra nog är inte avgjord. Regeringen väntar på att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM med externa konsulter ska ge en bedömning av den omfattande kopparkorrosion med gropfrätning i de 20-åriga LOT-försöket. Kärnavfallsbolaget SKB vågade i den korrosionsrapport som kom i höstas inte detaljredovisa den värsta korrosionen, har en bortförklaring som inte är vetenskapligt trovärdig och tog fram rapporten själva utan att det fanns en oberoende vetenskapligt kvalitetsgranskad analysrapport från de laboratorier som genomförde korrosionsstudierna.

SKB:s ovetenskapliga agerande borde få SSM:s granskare att dra öronen åt sig. I stället gräver sig SSM:s chefer allt djupare ner sig i samma grop som kärnavfallsbolaget SKB, och försvarar kärnbränsleförvarsansökan med näbbar och klor. SSM har fastnat i ett ställningstagande från våren 2016 då myndighetens chefer körde över myndigheten korrosionsexpertis för att säga att kärnbränsleförvaret hade förutsättningar att bli säkert. Sedan dess har myndigheten fortsatt att endast stödja industrins kärnbränsleförvarslinje och har helt frångått myndighetens värdegrund som ska bygga på vederhäftighet, integritet och öppenhet.

SSM ska nu yttra sig över LOT-resultaten till regeringen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har arbetat mycket intensivt med frågan sedan hösten 2019 och har skickat synpunkter till myndigheten både i sak och ifrågasätt myndighetens granskning. För närvarande väntar föreningen på att få ta del av utkastet till rapport från SSM:s externa granskningsstöd från konsulterna på brittiska konsultfirman Galson Sciences och den professor i korrosion vid University of Virginia, John Scully, som stöder deras arbete. MKG:s förtroende för myndighetens arbete är förlorat. Vi misstänker att rapporten inkom till myndigheten redan i början av februari enligt kontraktet men myndigheten väljer att mörka den eftersom den inte stämmer överens med myndighetschefernas önskemål.

Framstående korrosionexperter vid KTH har totalt underkänt kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-korrosionsrapport och varnar för ”katastrofala” följder om man inte kommer till rätta med problemen med korrosionen.

I stället för att kärnbränsleförvarsansökan godkänns bör följande ske:

(1)   Regeringen måste avslå kärnbränsleförvarsansökan, eftersom kärnkraftsindustrin inte förmått uppfylla de krav som mark- och miljödomstolen ställt om kopparkapslarnas beständighet så att inte riskgränsen för utsläpp av radioaktiva ämnen överskrids.

(2)   Regeringen måste uppdra åt sitt rådgivande organ, Kärnavfallsrådet, att skyndsamt ta fram en strategi för hur ett arbete att finna en bättre förvarslösning ska organiseras. I strategin bör ingå att en ny myndighet övertar ansvaret för att utarbeta nya lösningar på industrins bekostnad. Ett allvarligt systemfel har varit att låta industrin arbeta utan att lyda under offentlighetsprincipen. Lagstiftningsåtgärder som måste underställas riksdagen kan behövas.

(3)   I strategin bör ingå framtagandet av ett snabbspår som bygger på nuvarande förvarslösning med andra materialval. Samt parallellt arbeta med en alternativ strategi med ett annat koncept, förslagsvis att använda betydligt djupare borrhål som kan ge ett säkrare, och kanske även billigare förvar. För att inte förlora tid får detta alternativarbete inte försummas.

(4)   SKB måste omedelbart ge en grupp av fristående forskare tillgång till de saknade delarna av de upptagna kopparkapslarna i LOT-försöket. Det behövs en av industrin oberoende analys av hur allvarlig den värsta kopparkorrosionen i försökspaketen har blivit under de tjugo år de varit nedsänkta i berget. Vi har förstått att industrin påstår att instängd syrgas kan ha orsakat viss korrosion. Detta framstår som vetenskapligt orimligt, men kan undersökas genom att ett nytt försökspaket deponeras där syrgasförbrukningen efter tillslutning mäts. Även detta måste ske oberoende av industrin.

Länkar:

DN "Vattenfalls larm - nästan fullt i kärnavfallslagret", 210211 >>

DN Kommentar på nyhetsplats av Ewa Stenberg "Nu blir det kärnkraftsstrid i regeringen" 210211 >>

DN Ledare: Martin Liby Troein: "Miljöpartiet kan inte tillåtas bedriva gerillakrig mot kärnkraften" 210211 >>
 

DN Intervju med miljöminister Per Bolund "Miljöministern: Vi har ingen fastslagen tidplan" 210212 >>

KTH-forskarnas kommentarer till SSM på LOT-rapporten TR-20-14, 201123 >>

Följebrev KTH- kommentar om LOT, 201123 >>

Alla dokument i SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-resultaten finns på MKG:s hemsida i denna länk.

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om SSM:s kvalitetsgranskning och LOT-försöket:

SSM:s externa LOT-granskning har förlängts, 210111 >>

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlagsrapporter saknas, 201211 >> 

KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >>

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >> 

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

Vetenskaplig undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial, 201001 >>

Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>

Nyhet om att SKB släppt rapporten om kopparkorrosion i LOT (Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial) 201001 >>

Nyhet från MKG om att SKB publicerat en första rapport från LOT-experimentet med data och information om försöket, 200615 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >> 

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget >>