Debatt i riksdagen om ansökan om kärnbränsleförvar

Riksdagen höll den 6 november 2020 interpellationsdebatt om kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det var Mattias Bäckström Johansson (SD) som ställt frågan Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) om när regeringen avser ta sitt beslut till.

Miljö- och klimatminister Lövin inledde enligt proceduren med att besvara den i förväg inskickade frågan av Mattias Bäckström Johansson (SD) om tidsplanering för ett eventuellt regeringsbeslut. Lövin svarade att hon välkomnade Östhammars kommuns beslut om att inte använda sitt veto, men sa samtidigt att förvaring av använt kärnbränsle är en komplex och viktig fråga, och att det rör sig om ett av de största miljöärendena i Sverige någonsin.

Lövin fortsatte sitt svar med att understryka att det är av stor vikt att hela prövningen av och processen för ett förvar sker på ett oberoende, transparent och öppet sätt, och att det är viktigt för processen och för acceptansen av det framtida slutförvaret att alla berörda får tycka till under prövningens gång.

Ministern upplyste om att ärendet bereds av Regeringskansliet där de just nu analyserar om det återstår något vad gäller handläggningen av ärendena enligt miljöbalken och kärntekniklagen innan regeringen kan fatta beslut. Bland annat avvaktar regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s analys av kopparkorrosionen i LOT-försöket. Slutligen landade miljöministerns svar i att det för närvarande inte går att bedöma när ärendet kommer att avgöras.

Hela interpellationsdebatten går se och att läsa på riksdagens webbplats:

Interpellation om kärnbränsleförvarsansölkan på riskdagen.se, 201106 >> 

Den 15 oktober 2020 ställdes även en fråga skriftligen till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) av Alexandra Anstrell (M) som frågar när ett beslut tas av regeringen, med hänvisning till att Östhammars kommunfullmäktige nu fattat beslut om inställning till kärnbränsleförvarsansökan.

Denna fråga, med svar, går även den att läsa på riksdagens webbplats:

Skriftlig fråga om kärnbränsleförvar på riksdagen.se, 201015 >>


Läs mer om LOT-upptaget och kärnbränsleförvarsansökan på MKG.se:

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >>

Nyhet om att MKG svarar på uppföljande frågor från SSM i kvalitetsgranskningen av LOT, 201103 >>

Nyhet om att MKG bidrar med första synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >>

Nyhet om miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

Nyhet om att SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>

Nyhet om att SKB släppt rapporten om kopparkorrosion i LOT (Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial) 201001 >>

MKG:s portal för kärnbränsleförvarsansökan >>