Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 22 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ett yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2022.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har påbörjat ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och verksamheter inför etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall. Synpunkter ska vara inskickade senast den 23 april 2023.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har beställt en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har den 22 februari 2023 publicerat ett antal rapporter som tillsammans utgör den så kallade preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i myndighetens prövning enligt kärntekniklagen ska granska och godkänna för att bolaget ska få börja byg
Publicerad den i kategorin Nyheter
Under 2022 föll kärnavfallsfondens värde med 10 miljarder från 83 till 73 miljarder.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 februari skickat in ett andra yttrande i sak till mark- och miljödomstolens prövning av ett nytt markförvar i Oskarshamn.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ut förslag på nya föreskrifter för kärnavfallsförvar på remiss till kärnkraftindustrin.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen m.fl. begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari kompletterande föreningar ansökan.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 20 januari skickat in ett yttrande över SKB:s forskningsprogram Fud-2022 till SSM.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade den 11 januari 2023 mark- och miljödomstolens beslut den 21 december att ge tillstånd med villkor för SFR.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen har beslutat att lägga ner Kärnavfallsrådet vid årsskiftet. Inför nedläggningen har rådet tagit fram ett slutbetänkande som skickats in till regeringen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsrådet har uppdaterat en rapport från 2019 om hur åtta olika länder hanterar kärnavfall. Rådet har även varit på en studieresa till Frankrike och gett ett informationsblad om erfarenheterna.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnavfallsrådet har den 29 december skickat in rådets yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2022 till regeringen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nyhetsbrev 5/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 5-2022 >>
Publicerad den i kategorin Nyheter
Regeringen minskar stödet via statsbudgeten för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor. De 3 miljoner kronor som funnits tillgängliga i olika stödsystem sedan 2005 minskas till 2 miljoner för 2023.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Nyhetsbrev 4/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil. MKG:s Nyhetsbrev 4-2022 >>
Publicerad den i kategorin Nyheter
Idag har mark- och miljödomstolen gett kärnavfallsbolaget SKB tillstånd enligt miljöbalken att bygga ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivning, SFR 2, intill det nuvarande förvaret för radioaktivt driftavfall, SFR.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har låtit översätta flera av Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG:s med medlemsföreningars yttranden i prövningsprocessen inför ett beslut om ett kärnbränsleför

Nyhetsarkiv

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev